BBC: Baird, Epstein, Nussbaum & Stone on Obama as 'Professor President'

Obama: Professor President
BBC Staff
BBC
January 6, 2009

Obama: Professor President explores the